ELIXIR STRINGS TOOLBOX

Everything you need to help sell ELIXIR Strings.

English
Čeština
Français
Deutsch
한국어
Polski
Português
简体中文
Español

Welcome to the ELIXIR Strings Toolbox

Implement successful marketing campaigns at a local level. Improve store associate product knowledge. Our Sales and Marketing Toolbox contains easy-to-access branded marketing assets and training materials in one central location to support your Elixir Strings sales. Check back frequently!

The material provided is intended for use by our partners only. By downloading Elixir Strings assets you agree to accept and abide by our Brand Guidelines available for download in the Toolbox. Please email questions to: esorders@wlgore.com.

Package Images

Download front, side and back package image views for all products. High resolution images provided for both print and web usage.

Tip: Include the back package view in the image gallery on your ecommerce site.

Product Descriptions

Short, benefit-oriented product descriptions and supporting assets that educate customers and help to drive sales for each product.

Tip: Replace current product descriptions on your ecommerce site with this compelling new copy. Sales associates should consider reviewing to improve their product knowledge and help customers determine the best strings for their needs.

Our Technology

These assets help explain and communicate exactly what our coating is all about and how it benefits the musician.

Tip: Include on your ecommerce brand pages and product detail image gallery to further educate customers and drive sales. Good tools to educate sales associates.

Logos and Brand Guidelines

Consistent imagery and trademark use will help provide the repetition and reinforcement that is necessary to build a strong core understanding of the Elixir Strings brand in the marketplace. We believe that strong brands go together with strong products, and mutually contribute to the success of both Elixir Strings and our partners.

Training Tools

Training tools are available in a variety of formats to help sales associates gain insights into our technologies, learn convincing messages and understand how best to match customer needs with the right Elixir .,Strings product.

Tip: Include as part of your training for new sales associates.

Sales Material

Learn more about our complete product offering.

Tip: Print and post a copy of the product catalog so sales associates know what products are available for order even if the store doesn't stock.

Seznamte se sadou nástrojů pro struny Elixir

Využijte úspěšné marketingové kampaně na regionální úrovni. Vylepšete znalosti zaměstnanců prodejny o produktu. Naše sada nástrojů pro prodej a marketing obsahuje dobře srozumitelné nástroje pro značkový marketing a školicí materiály v jednom místě a jejím cílem je podpořit váš prodej strun Elixir. Vracejte se pravidelně!

Poskytovaný materiál je určen pouze k použití našimi partnery. Stažením materiálů pro struny Elixir souhlasíte s přijetím a dodržováním našich pokynů k používání značky (Brand Guidelines), které jsou ke stažení v rámci sady nástrojů. Dotazy laskavě zasílejte na tuto adresu: esorders@wlgore.com.

Naše technologie

Tyto materiály pomáhají vysvětlit a sdělit přesně, co znamená náš potah a jaké výhody přináší hudebníkům.

Tip: Na vašich stránkách e-shopu použijte stránky značky a fotogalerii podrobných obrázků produktů jako další informace pro zákazníky a podporu prodeje. Jsou to užitečné nástroje pro vzdělávání zaměstnanců prodejny.

Pokyny k používání log a značky (Brand Guidelines)

Používání konzistentního obrazového materiálu a obchodní značky zajišťuje opakování a upevňování vjemu, což je nezbytné pro vybudování silného povědomí o značce strun Elixir na trhu. Věříme, že silné značky jdou ruku v ruce se silnými produkty a vzájemně se doplňují ve prospěch strun Elixir i našich partnerů.

Školicí nástroje

Školicí nástroje jsou dostupné v nejrůznějších formátech jako pomoc zaměstnancům prodejny při získávání vhledu do našich technologií a přesvědčivých informací a k pochopení, jak nejlépe vyhovět potřebám zákazníka nabídnutím správného produktu strun Elixir.

Tip: Použijte jako součást školení nových zaměstnanců prodejny.

Materiál pro prodej

Zjistěte více informací o naší kompletní nabídce produktů.

Tip: Vytiskněte a vystavte výtisk katalogu produktů, aby zaměstnanci prodejny věděli, jaké produkty jsou dostupné pro objednání, i když je prodejna třeba zrovna nemá na skladě.

Bienvenue dans la boîte à outils pour les cordes ELIXIR

Menez des campagnes marketing percutantes au niveau local. Améliorez la connaissance des produits de vos associés. Notre Boîte à outils ventes et marketing comporte des ressources et du matériel de formation en marketing de marque faciles d'accès, qui sont regroupés à un emplacement central pour soutenir vos ventes de cordes Elixir. Revenez la consulter régulièrement !

Le matériel fourni est destiné à être utilisé par nos partenaires uniquement. En téléchargeant les ressources de la marque de cordes Elixir, vous acceptez de vous conformer à notre charte graphique disponible au téléchargement dans la Boîte à outils. Pour toute question, veuillez envoyer un e-mail à : esorders@wlgore.com.

Package d'images

Téléchargez les packages d'images des vues avant, latérale et arrière de tous les produits. Images haute résolution fournies pour impression et utilisation sur Internet.

Conseil : intégrez la vue arrière dans la galerie d'images de votre site de commerce électronique.

Descriptions de produit

Brèves descriptions de produit axées sur les avantages, et ressources connexes qui informent les clients et permettent de stimuler les ventes pour chaque produit.

Conseil : remplacez les descriptions de produit actuelles de votre site de commerce électronique par ce nouveau modèle percutant. Les représentants des ventes doivent envisager de revoir leurs connaissances sur les produits pour les améliorer et aider les clients à trouver les meilleures cordes selon leurs besoins.

Notre technologie

Ces ressources permettent d'expliquer exactement en quoi consiste notre revêtement et quels sont ses avantages pour le musicien.

Conseil : ajoutez-les sur les pages de la marque de votre site de commerce électronique et dans la galerie d'images accompagnées de descriptions des produits pour informer davantage les clients et stimuler les ventes. De bons outils pour former les représentants des ventes.

Logos et charte graphique

L'utilisation cohérente des logos et marques déposées permettra, par la répétition, de renforcer les éléments qui contribueront à créer une connaissance de base solide de la marque de cordes Elixir sur le marché. Nous croyons que les marques phares vont de paire avec les produits phares, et contribuent à la réussite des cordes Elixir et de nos partenaires.

Outils de formation

Des outils de formation sont disponibles dans différents formats pour permettre aux représentants des ventes d'approfondir leurs connaissances sur nos technologies, de s'inspirer de messages convaincants et de comprendre comment répondre au mieux aux besoins des clients avec les bonnes cordes Elixir.

Conseil : intégrez-les dans le cadre de votre formation pour les nouveaux représentants des ventes.

Matériel de ventes

Informez-vous sur notre offre complète de produits.

Conseil : imprimez et publiez un exemplaire du catalogue de produits afin que les représentants des ventes sachent quels produits sont disponibles à la commande même si le magasin n'en a pas en stock.

Willkommen zur Elixir Saiten-Toolbox

Implementieren Sie erfolgreiche Marketingkampagnen auf lokaler Ebene. Verbessern Sie das Produktwissen von Filialmitarbeitern. Unsere Vertriebs- und Marketing-Toolbox enthält leicht zugängliches markengeschütztes Marketing- und Schulungsmaterial an einem zentralen Ort, um Ihren Verkauf von Elixir Saiten zu steigern. Schauen Sie immer mal wieder vorbei!

Das bereitgestellte Material ist ausschließlich zum Gebrauch für unsere Partner bestimmt. Durch das Herunterladen des Elixir Saiten-Materials erklären Sie sich mit unseren Markenrichtlinien einverstanden, die in der Toolbox zum Download zur Verfügung stehen. Senden Sie bei Fragen bitte eine E-Mail an: esorders@wlgore.com.

Bilderpakete

Laden Sie Bilderpakete mit Vorder-, Seiten- und Rückansichten für alle Produkte herunter. Bilder mit hoher Auflösung sind sowohl für den Druck als auch die Verwendung auf Webseiten verfügbar.

Tipp: Fügen Sie das Paket mit den Rückansichten zur Bildergalerie Ihrer eCommerce-Website hinzu.

Produktbeschreibungen

Kurze, anwenderfreundliche Produktbeschreibungen und hilfreiche Materialien, die Kunden informieren und den Verkauf des jeweiligen Produkts zu steigern.

Tipp: Ersetzen Sie die aktuellen Produktbeschreibungen auf Ihrer eCommerce-Website mit diesen ansprechenden neuen Texten. Verkaufsmitarbeiter sollten sich das Material ebenfalls ansehen, damit sie ihre Produktkenntnisse erweitern und Kunden bei der Wahl der für sie richtigen Saite besser beraten können.

Unsere Technologie

Das Material hilft dabei, zu erklären und zu kommunizieren, was genau unsere Beschichtung ausmacht, und wie Musiker davon profitieren.

Tipp: Fügen Sie das Material zur Bildergalerie der Markenseiten und Produktbeschreibungen Ihrer eCommerce-Website hinzu, um Kunden noch genauer zu informieren und Verkäufe anzukurbeln. Eignet sich hervorragend für die Schulung von Verkaufsmitarbeitern.

Logos- und Markenrichtlinien

Die einheitliche Verwendung von Bildern und Markenzeichen trägt zu der Wiederholung und Verstärkung bei, die erforderlich sind, um auf dem Markt ganz klar darzulegen, wofür die Marke Elixir Saiten steht. Wir glauben, dass starke Marken mit starken Produkten Hand in Hand gehen und gleichermaßen zum Erfolg von Elixir Saiten und unseren Partnern beitragen.

Schulungsmaterial

Schulungsmaterial steht in verschiedenen Formaten zur Verfügung. Verkaufsmitarbeiter können damit Einblicke in unsere Technologien gewinnen, überzeugende Verkaufsargumente erlernen und herausfinden, wie sie für den Bedarf eines Kunden das richtige Elixir Saiten-Produkt finden.

Tipp: Beziehen Sie das Material bei der Schulung von neuen Verkaufsmitarbeitern mit ein.

Verkaufsmaterial

Weitere Informationen zu unserem gesamten Produktangebot.

Tipp: Drucken Sie eine Kopie des Produktkatalogs aus und legen Sie diese aus, damit Verkaufsmitarbeiter wissen, welche Produkte bestellt werden können, wenn das Geschäft selbst sie nicht führt.

Elixir® 줄 도구상자를 이용해주셔서 감사합니다.

현지 차원에서 성공적인 마케팅 캠페인을 벌이세요. 매장 관련 제품 지식을 항상시키세요. 당사의 영업 및 마케팅 도구상자에는 쉽게 이용할 수 있는 브랜드 마케팅 자산 및 교육 자료가 모두 한 곳에 정리되어 있어서 여러분의 Elixir 줄 판매에 크게 도움이 됩니다. 자주 와서 확인해주세요!

제공된 자료는 당사의 파트너들만 사용할 수 있습니다. Elixir 줄 자료를 다운로드하면 도구상자에서 다운로드할 수 있는 당사의 브랜드 지침에 동의하고 준수함에 동의하는 것입니다. 다음 이메일로 질문을 보내주십시오. esorders@wlgore.com.

로고 및 브랜드 지침

일관적인 이미지와 상표를 사용하면 관련 업계에 Elixir 줄 브랜드에 대한 강력한 이미지를 심는데 필요한 반복과 보강이 구현됩니다. 저희는 강력한 브랜드는 강력한 제품과 조화되며 Elixir 줄과 파트너들 모두의 성공에 상호 기여할 것이라 믿습니다.

교육 도구

교육 도구는 다양한 형식으로 제공되는데, 영업 담당자들이 당사의 기술에 대해 식견을 얻고 믿을 만한 메시지를 받으며 고객의 요구 사항에 가장 잘맞는 Elixir 줄 제품을 판별하는 방법을 파악할 수 있도록 지원합니다.

팁: 새로운 영업 담당자들을 위한 교육의 일부로 포함합니다.

영업 자료

당사의 전체 제품 서비스에 대해 살펴보세요.

팁: 영업 담당자가 매장에 재고가 없어도 어떤 제품을 주문할 수 있는지 알 수 있도록 제품 카탈로그의 사본을 인쇄 및 게시합니다.

Witamy w Narzędziach marki Struny Elixir

Wdrażanie udanych kampanii marketingowych na poziomie lokalnym. Udoskonalanie wiedzy pracowników sklepu o produktach. Nasze narzędzia sprzedaży i marketingu zawierają łatwo dostępne, firmowe materiały marketingowe i szkoleniowe, zgromadzone w jednym miejscu po to, aby wspierać sprzedaż Strun Elixir. Prosimy pamiętać, aby często nas odwiedzać!

Dostarczane materiały przeznaczone są wyłącznie do użytku naszych partnerów. Pobierając materiały marki Struny Elixir, wyrażacie Państwo zgodę na nasze Wytyczne Marki, dostępne do pobrania z Narzędzi, i zobowiązujecie się do ich przestrzegania. Pytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: esorders@wlgore.com.

Nasza technologia

Materiały te pomogą w wyjaśnieniu i przekazywaniu, czym dokładnie jest nasza powłoka i jakie korzyści daje muzykowi.

Wskazówka: Można umieścić je na stronach sklepu internetowego poświęconych marce i w galerii zawierającej szczegóły produktów, aby dokształcać klientów i zwiększać sprzedaż. Są to dobre narzędzia do szkolenia sprzedawców.

Logotypy i wskazówki dotyczące marki

Konsekwentne stosowanie obrazów i znaków towarowych pomaga w powtarzaniu ekspozycji i wzmocnieniu obrazu, koniecznych dla budowania mocnych podstaw dla zrozumienia marki Struny Elixir na rynku. Jesteśmy przekonani, że silnym markom towarzyszą dobre produkty, wspólnie przyczyniając się do sukcesu zarówno dla Strun Elixir, jak i dla naszych partnerów.

Narzędzia szkoleniowe

Narzędzia szkoleniowe dostępne są w szeregu różnych formatów, pomagając sprzedawcom w dokładnym poznaniu naszych technologii, nauczeniu się przekonujących argumentów i zrozumieniu tego, jak najlepiej można dopasowywać właściwe Struny Elixir do potrzeb klienta.

Wskazówka:Narzędzia te warto uwzględnić w szkoleniu dla nowych sprzedawców.

Materiały sprzedażowe

Dowiedzcie się Państwo więcej o naszej kompletnej ofercie produktów.

Wskazówka: Dobrze jest wydrukować i powiesić katalog produktów, aby sprzedawcy wiedzieli, które produkty można zamówić, jeżeli sklep nie ma ich na stanie.

Bem-vindos ao Kit de Comunicação das cordas Elixir

Implemente campanhas de marketing de sucesso em nível local. Aprimore o conhecimento do associado sobre os produtos na loja. Nosso Kit de Comunicação de Marketing e Vendas contém peças de marketing com marca e materiais de treinamento fáceis de usar, tudo em um local centralizado, para dar apoio às vendas das cordas Elixir. Visite regularmente!

O material fornecido tem a finalidade de uso exclusiva para nossos parceiros. Ao baixar as peças de campanha das cordas Elixir, você concorda em aceitar e aderir às Diretrizes da Marca, disponíveis para download no Kit de Comunicação. Envie suas dúvidas por e-mail para: esorders@wlgore.com.

Imagens de embalagens

Baixe as visualizações de imagem frontal, lateral e traseira das embalagens para todos os produtos. Imagens de alta resolução, fornecidas para uso na web e em impressões.

Dica: inclua a visualização traseira da embalagem na galeria de imagens no seu site e-commerce.

Nossa tecnologia

Essas peças de comunicação ajudam a explicar e comunicar exatamente em que consiste nosso revestimento e como isso beneficia os músicos.

Dica: inclua nas suas páginas institucionais de e-commerce e galeria de imagens de detalhes de produtos para informar ainda mais os clientes e impulsionar as vendas. Boas ferramentas para informar os associados de vendas.

Diretrizes de aplicação de logotipo e marca

O uso consistente da marca comercial e elementos visuais ajudará a proporcionar a repetição e reforço necessário para criar uma forte compreensão essencial da marca cordas Elixir no mercado. Acreditamos que uma marca forte está lado a lado com produtos fortes e esses contribuem mutuamente para o sucesso das cordas Elixir e também de nossos parceiros.

Ferramentas de treinamento

Estão disponíveis ferramentas de treinamento em uma variedade de formatos para ajudar os associados de vendas a adquirirem uma visão de nossas tecnologias, aprender a usar mensagens convincentes e compreender como melhor combinar as necessidades dos clientes ao produto das cordas Elixir corretamente.

Dica: inclua como parte do seu treinamento para novos associados de vendas.

Material de vendas

Saiba mais sobre nossa oferta completa de produtos.

Dica: imprima e publique uma cópia do catálogo de produtos para que os associados de vendas saibam quais produtos estão disponíveis para pedido, mesmo que você não os tenha no estoque da loja.

欢迎使用 ELIXIR 琴弦工具箱

在当地开展成功的市场营销活动。加强门店对于相关产品的了解。我们的销售和营销工具箱包含易于获取的品牌营销资料和培训材料,集中提供以支援 Elixir 琴弦的销售工作。定期回来查看!

所含材料仅供我们的合作伙伴使用。下载 Elixir 琴弦相关资料即表示您同意接受并遵循《品牌指南》(可在工具箱中下载)。如有任何疑问,请发送电子邮件至: esorders@wlgore.com.

我们的技术

这些资料有助于阐释和精确传达覆膜的完整概念及其给演奏者带来的裨益。

提示: 加入您电子商务品牌页面和产品详情图片库中,进一步培训客户,推动销售。 培训销售相关人员的实用工具。

徽标和品牌指南

持续展示图像和商标有助于重复并强化品牌,这样才能奠定 Elixir 琴弦这一品牌在市场中的核心意识地位。我们坚信,强势品牌与优质产品的强强联手,必能成就 Elixir 琴弦及合作伙伴的双赢局面。

培训工具

提供的培训工具包括多种形式,这些工具有助于销售相关人员透彻了解我们的技术、学习令人信服的表达方式并明白如何挑选出最符合客户需求的 Elixir 琴弦产品。

提示: 纳入新销售人员的培训材料之中。

销售材料

提示: 打印并发放产品目录副本,让销售相关人员了解可供订购的产品,即使门店并无相应产品的库存。

Le damos la bienvenida al kit de herramientas de las cuerdas Elixir

Implemente campañas de marketing exitosas a nivel local. Mejore el conocimiento del producto de sus vendedores minoristas. Nuestro kit de herramientas de ventas y marketing de la marca brinda un acceso fácil y centralizado a los recursos y el material de capacitación necesarios para respaldar sus ventas de las cuerdas Elixir. ¡Visítenos a menudo!

El material brindado es para beneficio y uso exclusivo de nuestros socios. Al descargar los activos de las cuerdas Elixir, usted acepta y se compromete a respetar las normas de la marca disponibles para su descarga en el kit de herramientas. Envíe sus preguntas a esorders@wlgore.com.

Nuestra tecnología

Estos recursos ayudan a explicar y comunicar exactamente en qué consiste nuestro recubrimiento y cómo el mismo beneficia al artista

Consejo: incluya estos activos en las páginas de su sitio de comercio electrónico y en las galerías de imágenes relativas a la marca para educar aún más a los clientes y aumentar las ventas. Son además buenas herramientas para educar a los vendedores.

Logos y normas de la marca

El uso uniforme de las imágenes y marcas proporciona la reiteración y el refuerzo necesarios para generar una comprensión profunda de la marca «cuerdas Elixir» en el mercado. Creemos que las marcas fuertes van de la mano con los productos fuertes, y contribuyen en conjunto al éxito de las cuerdas Elixir y de nuestros socios.

Herramientas de capacitación

Las herramientas de capacitación están disponibles en varios formatos para ayudar a los vendedores a obtener una compresión más profunda de nuestra tecnología, aprender mensajes convincentes y recomendar a los clientes las cuerdas Elixir adecuadas según sus necesidades.

Consejo: incluya este material en la capacitación de sus nuevos vendedores.

Material de ventas

Más información sobre toda nuestra línea de productos.

Consejo: imprima y publique una copia del catálogo de productos para que los vendedores sepan qué productos están disponibles a pedido, incluso si la tienda no cuenta con stock.